Axel Pape

Independent

Artist   |   Axel Pape

Istanbul Mehmet

Setup:
24" Nostalgia 50’s Ride
22" Nostalgia Ride oder
20" Traditional Ride
20" Sahra Crash
16" Nostalgia Ride oder
16" Traditional Ride
15" Nostalgia Hi-Hat oder
15" Traditional Hi-Hat

Ahead Armor Cases

Videos | Axel Pape